تبلیغات
سجاده ها - إذن
سجاده ها

دسته ها

.

آخرین ها

سابقه ها

إذن

بعضی خانه­ها إذن دارند.

بعضی بیوت، مصداق «بیوت ٍ اذن الله ان تـُرفعُ و یُذکرُ فیها اسمه، یسبح له فیها بالغدو والاصال» اند.

هیأت با این امید در بنیاد برپا شد که دست­مایه ای شود برای خدا، تا آنرا هم از این بیوت قرار دهد...

کارهای زیادی برای آنجا هست. اسم­های زیادی هست که باید آنجا «تـُرفعُ» و «یُذکرُ» فیها.

الهی! بدم المظلوم....

درباره اینجا